projecten

Kwelonderzoek bron Groesbeek

In samenwerking met Econsultancy voeren wij in opdracht van de gemeente Groesbeek een geohydrologisch onderzoek uit ter plaatse van de bronlocatie van de Groesbeek in de gemeente Groesbeek.

Het geohydrologisch onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het “natuurlijke” herstel van de bronlocatie van de Groesbeek. Doel van het geohydrologisch onderzoek is het leveren van informatie, zodat op basis van de onderzoeksresultaten een gefundeerde afweging kan worden gemaakt omtrent de haalbaarheid en toepasbaarheid van kwelstroming voor het “natuurlijke” herstel van de bron en het watervoerend houden van de beekloop.

De bodemopbouw ter plaatse van de Groesbeek is door gestuwde afzettingen zeer complex. Over de met name diepere bodemopbouw is weinig bekend. Teneinde de bodemopbouw nauwkeurig in beeld te brengen en een uitspraak te kunnen doen over de voorkomende bodemlagen heeft Econsultancy (in samenwerking met Jansen Bronbemaling uit Rijkevoort) ter plaatse van de historische bron in het centrum van Groesbeek een boring geplaatst tot 36 meter beneden maaiveld. Hierbij is ook een boorgatmeting uitgevoerd door Deltaris voor het detecteren van kleilagen.
Om de stijghoogten van het grondwater en de aanwezigheid van een eventuele kweldruk (spanningswater) ten aanzien van de verschillende bodemlagen te kunnen bepalen en te monitoren,  zijn op basis van de bodemopbouw op verschillende diepten 3 peilbuizen geplaatst. De uiteindelijke filterstelling en diepte is bepaald op basis van de aanwezige bodemopbouw, gelaagdheid en textuur. Om de grondwaterstanden onderling te kunnen vergelijken zijn de peilbuizen ingemeten ten opzichte van NAP.

In het kader van de toepassing van het grondwater voor de voeding van de bron en de verdere loop van de Groesbeek is het grondwater in iedere peilbuis bemonsterd en geanalyseerd op enkele lozingsparameters.
Momenteel is de gemeente Groesbeek bezig het grondwater te monitoren. In afwachting van deze resultaten zal eventueel een onderzoek naar de watervoerendheid van de afzonderlijke pakketen worden ingesteld.

Kwelonderzoek bron Groesbeek
  • Kwelonderzoek bron Groesbeek